Ön Ödemeli Sayaçlarda Uygulanacak Türk Lirası Düzeltme Uygulama Yöntemi

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 06/09/2022  tarihli ve 83011386-120.07.01-518655 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince; İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İzgaz) tarafından sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara uygulanacak Türk Lirası Düzeltme işlemlerine yönelik uygulama yönteminin ekteki şekilde onaylanmasına, karar verilmiştir.

İZGAZ TARAFINDAN ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARDA UYGULANACAK TÜRKLİRASI DÜZELTME UYGULAMA YÖNTEMİ

1. Dağıtım şirketi tarafından uygulamaya konu tüm sayaçlar Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma” başlıklı 48 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde aylık olarak okunur.

2. Aylık okuma esnasında elde edilen tüketim değerleri dağıtım şirketi merkezinde bulunan sisteme anlık olarak aktarılır.

3. Birinci maddede belirtilen okuma dönemi yönünden tüketiciler tarafından yapılan fiili tüketimler için gün bazlı ağırlıklı ortalama hesaplanır.

4. Fiili tüketimlerin gerçekleştiği dönemlere ilişkin birim fiyatlar, ısıl değerler ve düzeltme katsayıları; Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca tespit edilir.

5. İlk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemi esas alınarak kullanılan tüketim miktarları ile alım yapılan miktarlar eşleştirilir.

6. Yapılan eşleştirme neticesinde fiili tüketimler üzerinde ortaya çıkan birim fiyat farkları ile ısıl değer ve düzeltme katsayısı düzeltmeleri tüketicilere yansıtılır.

7. Tüketiciler tarafından yapılan alımlar esnasında ve sahada yapılan okumalar esnasında ortaya çıkan veya çıkabilecek düzeltme miktarlarına ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılır.

8. Tüketicilerin Türk Lirası düzeltme işlemi sonrasında ortaya çıkan tenzil veya ilave miktarlar/tutarlar bir sonraki gaz alım işlemi esnasında tüketicilere yansıtılır.

9. Yapılan düzeltmeye ilişkin muhasebe kayıtları detaylı olarak tutulur ve sürecin mali takibi ayrı bir hesap üzerinde yapılır.

10. Bu uygulamaya tabi tüketicilerin fesih işlemlerinde de tüketici sistemden ayrılmak istediğinde sayacı üzerindeki değerler okunarak yine dönemsellik esası ile düzeltmeye tabi tutulur ve düzeltme işleminin sonucu fesih anında yansıtılır.

11. Bu uygulamaya tabi tüketicilerin arızalanan sayaçları için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Sayaçların değişimi” başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında mekanik sayaç ile değiştirilebilecek bir ön ödemeli sayaç olması halinde öncelikle değişim işlemi yapılır. Bu kapsamda olmayan ön ödemeli sayaçlar için ise, tüketici bilgilendirilir ve sökülen sayacın endeks bilgileri ile önceki okuma verileri karşılaştırılarak Türk Lirası Düzeltmesi yapılır, yeni sayaç ile satın alım süreçlerinde denkleştirilme gerçekleştirilir.

12. Dağıtım şirketinden kaynaklanmayan nedenlerle sahada okuma yapılamayan sayaçlar ile ilgili olarak sayacın müteakip dönemde ilk okunduğu dönemde elde edilen veriler esas alınır ve fiili tüketimin gerçekleştiği dönemlere uygulanır. Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle ardışık 2 ay ve daha fazla sürede okuma yapılmaması halinde, bu dönemde yapılan tüketim miktarı için tenzil yansıtılır ancak ilave borç yansıtılmaz.

13. Türk Lirası Düzeltme uygulamasına ilişkin olarak tüketimleri hakkında bilgi edinmek isteyen tüketiciler şirketin internet sayfası veya çağrı merkezi aracılığıyla ayrıntılı olarak bilgilendirilir.

14. Türk Lirası Düzeltme uygulaması neticesinde ilave borç çıkan tüketicilerin doğal gaz alımı için vermiş oldukları bedelin % 50 (yüzde elli)’sinden az olmamak kaydı ile yeni doğal gaz satışı yapılır.

15. Tüketicilerin 29/07/2018 tarihinden önce yapmış oldukları doğal gaz alımları için herhangi bir düzeltme uygulanmaz. Ayrıca, 29/07/2018 tarihinden yöntemin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylandığı tarihe kadar tüketicilerce satın alınarak tüketilmiş miktarlara ilişkin düzeltme işlemi yapılmayacak, ancak Kurul onayından önceki Türk Lirası Düzeltme uygulamasına ilişkin sadece uygulama yöntemi onayı sonrası yapılacak sayaç okuması ile uygulama yöntemi onayı öncesi yapılan son sayaç okuması arasındaki aylık tüketime ilişkin Türk Lirası Düzeltme hesaplaması yapılabilecektir.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25