Kişisel Verileri Koruma Ve Gizlilik Politikası


ust-banner
banner-yan

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI


 1. İşbu politika İZGAZ A.Ş. hizmetlerinden yararlanmak üzere gerek müşteri tarafından matbu olarak imzalanan müşteri sözleşmeleri gerekse web üzerinden yapılan abone/kullanıcı hizmet sözleşmelerinin tümüne uygulanır. Bundan sonra müşteri ve abone, “müşteri” olarak anılacaktır.    
 2. İstenen kişisel bilgiler, müşteri ya da kullanıcıya "Hizmet" verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler İZGAZ A.Ş. bünyesinde muhafaza altındadır.
 3. Müşteri veya kullanıcıya ait kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Doğal Gaz Dağıtım "Hizmet"lerini pazarlamak ya da katma değerli "Hizmet"leri sağlamak amacıyla, müşteri veya kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verdiği takdirde, İZGAZ A.Ş. tarafından, bu tür "Hizmet"ler ve pazarlama için gerekli kapsam ve sürede işlenebilir. Müşteriler veya kullanıcılar, kişisel bilgilerinin işlenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler.
 4. Müşteri veya kullanıcı, İZGAZ ile yaptığı herhangi bir sözleşme kapsamında işlenen kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki konular ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Bu başvuru İZGAZ A.Ş. muhaberat departmanına veya Müşteri Hizmetleri Temsilcilerine verilecek bir dilekçe ile yapılabilir

  a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) Aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  e.1) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

  e.2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

  e.3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

 5. Kolluk güçleri, ambülans ve itfaiye "Hizmet"leri dahil tüm acil aramalara ilişkin çağrılara cevap vermek amacıyla; müşterinin veya kullanıcının rızası olmasa bile müşterinin yer verisini ve kimliğini, kullanıcının ise yer verisini içeren bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince erişilebilir tutacaktır.
 6. Müşteri kişisel bilgileri, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal istisnalar ve kişinin kendine ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık yazılı onayı dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez.
 7. İZGAZ, Teknolojik gelişimler doğrultusunda bilgi sistemleri faaliyetlerinin daha yüksek seviyede kesintisiz hizmet sağlayabilmesi için bulut (cloud) hizmetlerini kullanırken Müşteri veya kullanıcılarımıza  ait kişisel bilgileri yeterli güvenlik seviyeleri sağlanmak üzere yurtiçi veya yurtdışı olmak üzere hizmet alınan ENGIE veya 3.parti bilgi sistemleri üzerinde işleyebilir.  
 8. Yasama ve yürütme organları, mercileri veya İZGAZ A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici, zaman zaman müşteri ya da kullanıcı bilgilerini açıklamamızı isteyebilirler. Böyle bir durumda, müşteri veya kullanıcı bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde, yasalara uygun olarak yetkili mercilere açıklanabilecektir.
 9. İZGAZ A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır. Bu nedenle belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerinin güncellenmesi talep edilebilecektir.
 10. İZGAZ A.Ş. kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulamaktadır.
 11. İZGAZ A.Ş. meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi amacıyla, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa etme hakkı da saklıdır.
 12. Müşteri ve kullanıcı bilgilerine ulaşma izni olan İZGAZ A.Ş. için çalışan tüm şirketler, tüm İZGAZ A.Ş. personeli ve tüm üçüncü şahıslar, gizlilik mecburiyeti uygulamasına özellikle uymak zorunluluğundadırlar. Aykırılık hallerinde İZGAZ A.Ş.’nin uğrayabileceği her türlü zararları rücu’en talep ve dava hakkı saklıdır.

İZGAZ A.Ş. kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası ilkeleri ve yasal koşulları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

Telefon: 444 3 341
Faks: 0.262.318 4035
Web: www.izgaz.com.tr
Adres: Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:4 
41100 İzmit- Kocaeli / TÜRKİYE