Doğal gaza Geçiş Süreci


banner_merkezi_sistem
grey_merkezi_isinma

MERKEZİ SİSTEM DOĞAL GAZA GEÇİŞ SÜRECİ

a) Karar alma süreci
YASAL SÜREÇ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanun’unun 16. maddesi gereğİ, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. 
Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.”
Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.
Bu sebepten dolayı kat maliklerinin en az birinin talebi üzerine, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile merkezi sistemde doğal gaza geçiş kararı alınmış olmalıdır.

ABONELİK BAĞLANTI BEDELİ : ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Her dairenin ilk 200 m2 si 1 BBS (Bağımsız Bölüm Sayısı), artan her 100 m2si 1 BBS daha olarak hesaplanır. Abonelik bağlantı bedeli her daire için bir kez, iade edilmemek üzere ödenir. Abonelik bağlantı bedeli apartman/site yönetimi tarafından toplu olarak tek seferde veya mülk sahipleri tarafından münferit olarak ödenir. İşlemin yapıldığı tarihteki abonelik katılım bedeli taksitlendirme koşulları geçerlidir. Eğer söz konusu binadaki daireler için ocak+şofben veya diğer başka sebeplerden abonelik bağlantı bedeli ödenmişse, ödeme yapmış olan daireye ait bu bedel tekrar alınmaz. 

KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKENLER:

- Karar defterinin ilk sayfasının ve merkezi sisteme geçiş kararının alındığı sayfaların fotokopisi.
- Blok ve daire sırası ile mülk sahibi isim listesi ve mülk sahiplerinin İzgaz müşteri sicil numaraları. (Daire başına ödenecek abonelik bağlantı bedeli mülk sahipleri tarafından münferit olarak ödenmiş ise İzgaz müşteri sicil numaralarına sahip olurlar.)
- Apartman/site yöneticisinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Doğal gaz servis kutu numarası.
- BBS X Güvence (Depozito) Bedeli. (Güvence bedeli işlemin yapıldığı tarihteki güvence bedeli taksitlendirme koşulları geçerlidir.)
GÜVENCE BEDELİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

b) Maliyet Hesaplama 
Tesisat Maliyetini Belirlemek için:
İzgaz Sertifiakalı İç Tesisat Firmalarına danışabilirsiniz. 

NOT: MERKEZİ SİSTEM GAZ AÇIMINDA APARTMAN YÖNETİMİNiN KAŞESİ VE KARAR DEFTERİ GEREKMEKTEDİR.